Page 11 - MUSFOD - SAYI 2
P. 11

BÜLBÜL
    Akdeniz ülkelerinin orman ve bahçelerinde bol rast-
    lanır. Yaprak döken, açık ormanlarda, dere boyları,
    fundalıklar, vs, gibi bahçelerde yaşar. Türkiye’nin he-
    men her tarafında uygun habitatlarda üreme göç-
    menidir. Ilıman ve sıcak bölgelerinde alçak fundalık-
    ları ve kapalı katları olmayan genç ağaçlardan oluşan
    bölgeleri, baltalık ağaç türleri bulunan yaşam alan-
    larını tercih ederler. Özellikle de yırtıcılardan saklan-
    malarına elverişli olan fındık dallarında rastlanırlar.
    Böcek, tırtıl ve yumuşak taneli meyvelerle beslenir-
    ler. Asıl olarak böcekçil beslenirler, fakat sonbahar-
    da böğürtlengillerin meyvelerini kaçırmazlar. Avları-
    nı genellikle yerde ararlar. Küçük böcekler, larvalar,
    solucan vb. gibi canlı yemleri; sonbaharda da küçük
    yabani meyveleri tüketirler. Bir çok diğer ötücü kuş
    gibi bülbül de bitki ve fidanlara zarar veren böcek-
    leri yiyerek bu bitkilerin gelişmelerine katkıda bulu-
    nurlar. Bilinen tek doğal düşmanı alaca baykuştur.
    Böcekler, şafak vakti yükseldikten sonraki ilk iki saat
    içinde hareketsiz oldukları için, şarkı söyleme za- ÇALI KUŞU
    manı ile beslenme zamanı çakışmaz. Kışı geçirmek   Sık ve ibreli büyük ormanlar, kozalıklı ağaçlar, bodur
    için Eylül’de Orta Afrika’ya göç ederler. Kışı Afrika’da  çallıklar ve Türkiye’nin denize kıyısı olan tüm bölgele-
    geçirdikten sonra, baharda üremek için Asya ve Av-  rinde yıl boyu gözlemlenebilirler. Genelde böcekler,
    rupa’ya göç ederler. Baharın gelişiyle Nisan ayında  küçük tırtıllar ve örümceklerle beslenirler. Yaprak-
    yurdumuza döner. Gündüz gizlenir, gece göç eder-   ların altındaki böcekleri bulmak için kanat çırparak
    ler. Üreme döneminin sona erdiği Temmuz-Ağustos    havada asılı kalırlar. Ağaç kabuklarının, dalların üze-
    aylarında Afrika’ya dönerler. Erkek bülbüllerin ötüş  rinde fare gibi sürünür ve döne döne tırmanırlar. Çıv-
    yetenekleri dişilerini cezbetmeye yöneliktir.     gın’ların arasına karışır, yerinde duramaz hep hare-
                               ket halinde kıpır kıpır akrobatik bir kuştur.
                                                        9
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16